Ehitusagentuur OÜ on ehituse ja projekteerimise valdkonnale spetsialiseerunud konsultatsiooniettevõte.
Loading...

 

Ehitusagentuur OÜ on spetsialiseerunud projekteerimise ja ehituslike projektide  juhtimisele ning omanikujärelevalve teenuse osutamisele.

Saame Teile kasulikud olla detailplaneeringu koostamisel, projekteerimistööde ja ehitustööde korraldamisel, kinnisvara ostueelsel ehitustehnilisel ülevaatusel jne.

Lisaks osutame erinevaid ehitusalaseid konsultatsioone.

info@ehitusagentuur.ee

Teenused

 • Projektijuhtimine

  Kas projekt juhib Sind või Sina projekti?

  Selle lihtsa küsimuse sisust ei saada aru enne, kui on jõutud vastuolude ja vaidlusteni töövõtjatega.

  Töövõtulepingu sõlmimise järgne vaidlus tähendab kliendile reeglina kavandatust suuremat aja- ja rahakulu või järeleandmisi tööde kvaliteedis.

  Hilisemaid vaidlusi aitab vältida, kui töövõtjatega saavutatakse kokkulepe kõigis olulistes küsimustes enne töövõtulepingu sõlmimist.

  Meie eesmärk on kliendi huve kaitsta juba võimalikult varajases projekti staadiumis ning hiljem kogu projekti elluviimise jooksul.

  Ettevalmistavad ja üldised tegevused, näiteks:

  • kinnisvara ostueelse ülevaatuse tegemine;
  • ehitusliku projekti kavandamise ja elluviimisega seotud konsultatsioonid;
  • planeeringute ja ehitusprojekti koostamise lähteandmete olemasolu kontroll ning tehniliste võimaluste analüüs;
  • detailplaneeringu ja ehitusprojekti koostamise lähteandmete hankimise korraldamine;
  • kliendi huvide esindamine ametiasutustes ja tehnovõrkude valdajate ees;
  • projektis osalejate vahelise infovahetuse korraldamine ja dokumentatsiooni haldamine;
  • ehitustööde ja ehitise kindlustamise korraldamine;
  • töövõtjatega tekkida võivate erimeelsuste lahendamise korraldamine;
  • ekspertiiside ja auditite tegemise korraldamine;
  • energiaauditite tegemise korraldamine;
  • kliendi otsetöövõttude ja -hangete sidumine projektiga;
  • aja- ja rahakulu prognooside tegemine;
  • ettepanekute tegemine tehniliste ja majanduslike lahendusvariantide muutmiseks;
  • koosolekute läbiviimine, aruandlus projekti käigust ja osutatud teenusest;
  • muud seonduvad tegevused vastavalt vajadustele.

  Projekteerimisperioodi tegevused, näiteks:

  • kliendi esindamine ja tema huvide kaitsmine projekteerimisperioodil;
  • ehitusprojekti tellija kirjaliku lähteülesande koostamine;
  • projekteerimistööde hankedokumentide koostamine, hanke läbiviimine, pakkumuste võrdlemine, lepingute alane nõustamine ja läbirääkimiste pidamine;
  • projekteerimistööde korraldamine, projekteerimiskoosolekute läbiviimine;
  • projekteerimistööde lepingu täitmise kontrollimine ja lepingu täitmise nõudmine;
  • võimalike muudatus- ja lisatööde menetlemine;
  • valminud ehitusprojekti ülevaatus;
  • projekteerimistööde aktide ja arvete kontroll;
  • ehitusprojekti terviklikkuse kontrollimine, kooskõlastuste ja ehituslubade taotlemise korraldamine;
  • ehitusprojektil põhineva taotluseelarve tegemise korraldamine
  • vt ka projekteerimise projektijuhtimine

  Projekteerimisperioodi tegevusi kirjeldavad veel:

  • Projekteerimise juhtimine vastavuses kutsestandarditega

            Loe lähemalt

  • Projekteerimise projektijuhtimine (sh peaprojekteerija tegevused) vastavuses projekteerimist käsitlevate standarditega (vt EVS 811:2012, Hoone Ehitusprojekt, Loe lähemalt)

  Ehitusperioodi tegevused, näiteks:

  • kliendi esindamine ja tema huvide kaitsmine ehitusperioodil;
  • ehitustööde hankedokumentide koostamine, hanke läbiviimine, pakkumuste võrdlemine, lepingute alane nõustamine ja  lepinguliste läbirääkimiste pidamine;
  • ehitustööde korraldamine, ehituskoosolekute läbiviimine;
  • ehitustööde lepingu täitmise kontrollimine ja lepingu täitmise nõudmine (s.h. tööde ajagraafik, - mahud, - maksumus, - kvaliteet, - ohutus);
  • võimalike muudatus- ja lisatööde menetlemine;
  • ehitustööde jooksev ülevaatus, mahtude kontroll;
  • ehitustööde aktide ja arvete kontroll;
  • ehitamise dokumenteerimise korraldamine;
  • omanikujärelevalve tegemine (vt. ka omanikujärelevalve);
  • ehitise ülevaatuse ja kasutuslubade taotlemise korraldamine;
  • ehitise haldus- ja hooldusteenuse osutaja leidmise korraldamine;
  • garantiitööde korraldamine;

  Ehitusperioodi tegevusi kirjeldab veel:

  Eeltoodud nimekiri on näidis võimalikust teenuse sisust. Täpne osutatava teenuse sisu sõltub konkreetse Tellija soovist ja vajadustest ning objektist.

 • Omanikujärelevalve

  Omanikujärelevalve on Ehitusseadustikuga nõutud tegevus, mille ehitise omanik peab ehitamise ajaks tagama.

  Asjatunliku omanikujärelevalve kasutamine on täiendav kindlustus ehitustööde kvaliteedi saavutamiseks.

  Omanikujärelevalvet võib teha ainult kvalifikatsiooninõuetele vastav isik. Omanikujärelevalve ei tohi olla sama ehitise ehitaja ega olla seotud isikutega, kelle üle ta järelevalvet teeb.

  Omanikujärelevalve eesmärk on tagada:

  • ehitusprojekti järgne ehitamine;
  • ehitamise dokumenteerimine;
  • ehitustööde kvaliteet;
  • ehitustööde ohutus inimesele ja keskkonnale.

  Omanikujärelevalve tegemist reguleerivad:

  Lisaks õigusaktides nõutavale võib omanik vastava soovi korral koos omanikujärelevalve teenusega tellida ka muid seonduvaid teenuseid (sh nt ehituskoosolekute juhtimist ja protokollimist, ehitaja aktide ja arvete kontrolli, muinsuskaitselist järelevalvet, garantiitööde tegemise korraldamist jt projektijuhtimise ja ehitustjuhtimise tegevusi).

 • Tehniline konsultant

  Sihtasutus KredEx toetab korterelamute terviklikku rekonstrueerimist Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

  Sellega võimaldatakse suurendada hoone energiatõhusust, pikendada selle eluiga, parandada sisekliimat ja tõsta kinnisvara väärtust.

  Toetust saab taotleda korteriühistu 15%, 25% ja 40% (sealjuures Ida-Virumaal kuni 50%) rekonstrueerimistööde ulatuses ehitustööde kogumaksumusest ja 50% tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve teenuse maksumusest. Toetuse saamiseks on taotleja kohustatud kasutama tehnilise konsultandi abi.

  Tehnilise konsultandina võib tegutseda füüsiline isik, kes on läbinud vastava korterelamute rekonstrueerimise pädevuskoolituse ja sooritanud koolituse läbimist tõendava eksami ning on kantud SA KredEx kodulehel avaldatud tehniliste konsultantide nimekirja.

  Tehniline konsultant peab pakkuma sõltumatut teenust. Tal ei tohi olla majanduslikke huvisid ettevõtjate suhtes, kes on teiste osapooltena kaasatud rekonstrueerimisprotsessi.

  Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protsesside läbiviimisel. Tehnilise konsultandi põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise algust, kuid seda ka hilisemas protsessis ning seega peab leping ühistu ja konsultandi vahel olema kehtiv kuni rekonstrueerimistööde lõpuni.

  Meie tehnilistel konsultantidel on pikaajaline (üle 15.a) kogemus nii projekteerimis- kui ehitustööde juhtimisel ja omanikujärelevalve teostamisel. Need praktilised kogemused ja oskused võimaldavad anda kindluse soovitud tulemuse saavutamiseks.

 • Projekteerimise projektijuhtimine

  See on projektijuhtimise alaliik mille sisu on

  projekteerimistööde juhtimine

  peaprojekteerija esindajana.

  Projekteerimise projektijuht tuleb meeskonda kaasata projekteerimistööde teostamisel peatöövõtjana. Projektijuht on siduv osapool projekti meeskonna, peaprojekteerija ja projekti tellija vahel ning tema peamised funktsioonid on:

  • Lähteandmete analüüs, täpse lähteülesande ja uuringute vajaduse formuleerimine;
  • Pakkumisülesande koostamine allprojekteerijatele;
  • Projekti meeskonna komplekteerimine ja meeskonna liikmete vaheliste tööpiiride kokku leppimine;
  • Projekteerimise ajagraafiku koostamine ja jälgimine;
  • Projektipanga toimimise korraldamine;
  • Projekteerimise jooksev kontrollimine ja juhtimine;
  • Muudatus- ja lisatööde dokumenteerimine;
  • Koosolekute läbiviimine;
  • Kooskõlastuste korraldamine;
  • Vajadusel peaprojekteerija esindamine ehitustööde teostamise ajal;

  Projekteerimise projektijuhi eesmärk on tagada projekteerimistöö vastavus töö tellija lähteülesandele, kehtivatele normidele ning tähtaegne valmimine.

  Projekteerimise projektijuhtimist reguleerivad:

  • kutsestandard Loe lähemalt
  • standard EVS 811-2012 „Hoone ehitusprojekt“;
 • Lepingute alane nõustamine
 • Termokaamera
 • Metallidetektor
 • Ostueelne ülevaatus
 • Hangete korraldamine
 • Ehituslikud konsultatsioonid
 • Lisateenused

  Ostueelne ülevaatus

  Mida Te tegelikult saate, kui kinnisvara ostate?

  Kas on tegu kodu ostmisega või kinnisvarasse investeerimisega, on otstarbekas kaasata meie spetsialist kes annab hinnangu ehitise tehnilisele seisukorrale ja dokumentatsiooni koosseisule. (ingl.k. technical due diligence report)

  Vaatame Teie objekti üle ning koostame ülevaate ehitise tehnilisest olukorrast, vajadusel teeme ettepanekud remonttööde kavandamiseks ja  kokkuvõtte ehitise dokumentatsioonist.

  Vajadusel korraldame ülevaatusel ka termograafia ja õhupidavuse testi.

  Hangete korraldamine

  Korraldame kliendi esindajana projekteerimis- ja ehitustööde hankeid. Ehitamine on spetsiifiline ja kulukas tegevus ning seetõttu on ka projekteerimis- ja ehitushangete korraldamine töömahukas protsess. Kuna ehitustööd maksavad tavaliselt palju, tuleb hangete korraldamisel paljudele spetsiifilistele detailidele tähelepanu pöörata.

  Iga möödalaskmine võib kaasa tuua tuhandete eurode kaupa ettenägematuid kulusid.

  Levinuimad möödalaskmised hangete korraldamisel on pakkumiste küsimine ilma korralikult ettevalmistatud pakkumise kutseta, mis toob kaasa pakkumiste mittevõrreldavuse ja puuduliku tähelepanu soovitavate tööde ja töövõtupiiride kirjeldamisele. See omakorda võib kaasa tuua olukorra, kus osa töid jääb ehituslepingust välja.

  Tänu pikaajalisele kogemusele antud valdkonnas oskame selliseid vigu vältida ning viime hanked läbi koheldes võrdselt kõiki pakkujaid ning saavutades kliendile parima tulemuse.

  Omame kogemusi ka projekteerimis- ja ehitustööde riigihangete läbiviimisel.

  Ehituslikud konsultatsioonid

  Kui täpne tegevuste maht pole veel teada või on vaja vastust mõnele konkreetsele küsimusele. Just ehitusliku tegevuse kavandamise algfaasis võib tekkida mitmeid küsimusi, millele kohe vastuseid saades õnnestub ära hoida ebameeldivaid üllatusi tulevikus.

  • Millal on vaja koostada detailplaneering?
  • Kas pean taotlema ehitusloa või piisab ehitisteatisest?
  • Kuidas ma saan ehitusloa?
  • Kuidas koostada lähteülesanne projekteerijale?
  • Mis on energiamärgis?
  • Kas laudpõranda alla sobib põrandaküte?

  Need on vaid mõned näited tekkida võivatest küsimustest ja vahel ei oska kõike isegi küsida.

  Pakume konsultatsioone kõikides projekteerimise ja ehituse valdkonnaga seonduvatel teemadel, nii praktilise ehitusega seotud kui ka juriidilistes küsimustes.

  Lepingute alane nõustamine

  Lepingud on mahukad ja spetsiifilised dokumendid. Ainult juristist lepingute läbirääkimistel ei piisa, vaid on vaja kaasata ehituse spetsialist.

  Peamised meie poolt pakutavad nõustamisteenused on:

  • töövõtulepingute koostamine;
  • lepinguliste läbirääkimiste nõustamine;
  • konsultatsioon lepinguliste lahkhelide korral;

  Omame laialdast kogemust konkreetsete töövõttude jaoks lepingute koostamisel, kui laiemalt kasutatavate töövõtulepingute üldtingimuste (nt rahvusvahelised FIDIC lepingutingimused ja Eestis kasutatavad ehitusala lepingute üldtingimused) kohandamisel.

  Termokaamera

  Meie põhiteenuse - ehitusjuhtimine ja omanikujärelevalve, ehitiste ülevaatuste raames, on jooksvad termokaamera uuringud ja sellega tehtavad kontrollid teenuse hinna sees. Vajadusel teostame termokaamera vaatlusi ka eraldi tööna.

  Metallidetektor

  Meilt on võimalik tellida maapinnast või hoone konstruktsioonidest erinevast metallist esemete otsimist. Kinnistu omanikul võib tekkida sellise otsingu huvi näiteks enne ehitustööde alustamist.

  Eestis on metallidetektorit kasutades otsimine keelatud ilma Muinsuskaitseameti väljastatud kultuuriväärtusega asja otsimise loata.

  Meie töötaja omab Muinsuskaitseameti väljastatud otsinguluba.

  Seejuures on oluline teada, et:

  • Kultuuriväärtusega leid kuulub riigile. Kultuuriväärtusega asja leidjal on õigus saada Muinsuskaitseameti määratud ulatuses leiuautasu või leid.
  • Muu peitvara kuulub isikule, kelle kinnisasjast see leiti (maaomanikule). Peitvara leidjal on õigus saada leiutasu peitvara pooles väärtuses.
 • Muinsuskaitseline järelevalve

  Ehitismälestist ja muinsuskaitsealal paiknevat ehitist võib konserveerida, restaureerida ja ehitada ainult vastutava spetsialisti muinsuskaitselise järelevalve all.

  Muinsuskaitseline järelevalve on kohustatud:

  • jälgima Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projekti kohast ehitamist;
  • jälgima muinsuskaitse seisukohalt sobiva metoodika, töövõtete ja ehitusmaterjalide kasutamist;
  • jälgima kultuuriväärtusega tarindite ja detailide säilitamist ja kaitsmist;
  • teatama Muinsuskaitseametile ehitustööde ajal avastatud kultuuriväärtuslikest leidudest, mälestise seisundi halvenemisest vms asjaoludest, mis ohustavad mälestise või selle osade säilimist või takistavad tööde projektikohast tegemist;
  • jälgima ehitustööde nõuetekohast dokumenteerimist;
  • osalema vastavalt vajadusele objektil toimuvatel ehitustööde tegemist ja kvaliteeti käsitlevatel nõupidamistel;
  • koostama muinsuskaitselise aruande ning fikseerima aruande jaoks vajalikud andmed ja fotografeerima aruande jaoks vajalikud ehitiseosad.

  Muinsuskaitseline järelevalve tegemist reguleerivad:

  • Muinsuskaitseseadus Loe lähemalt
  • Muinsuskaitselise järelevalve kord ning ehitus- ja muu töö dokumenteerimise kord Loe lähemalt
  • Kooskõlastatud muinsuskaitselased eritingimused;
  • Tellijaga sõlmitud leping.

  Lisaks õigusaktides nõutavale võib omanik soovi korral koos muinsuskaitselise järelevalve teenusega tellida juurde omanikujärelevalvet ja muid ehituse projektijuhtimise tegevusi.

referentsid

Ehitusagentuuri töötajad on ehituslikke projekte juhtinud ja teinud järelevalvet  väga erinevatel objektidel - elamud, tööstushooned, infrastruktuuriobjektid jne.

Ehitusagentuuri poolt tehtud

olulisemad objektid

 •  

  ehitusjuht, omanikujärelevalve

  tehniline järelevalve

  konsultant

  Korterelamu renoveerimistööd, Tallinn / 2009

  Ärihoone fassaadi ja katuse renoveerimistööd, Tallinn / 2009

  Elamupiirkonna välisvõrkude rajamine, Saue vald, Harjumaa / 2009

  omanikujärelevalve

  konsultant

  ehitusjuht, omanikujärelevalve

  konsultant, omanikujärelelvalve

  ehitusjuht, omanikujärelevalve

  FIDIC-inseneri meeskonna liige, omanikujärelevalve

  Soojatorude estakaadi lammutustööd, Ülemiste jaam, Tallinn / 2010

  Bürooruumide ehitustööd, Mustamäe linnaosa, Tallinn / 2010

  Külmhoone ehitustööd, Aaviku, Rae vald / 2010

  Tööstuspargi kanalisatsiooni rekonstrueerimine, Rae vald, Harjumaa / 2010

  Eramu ehitustööd, Aaviku, Rae vald / 2010

  Prügila sulgemistööd, Pärnu mnt 36, Viljandi / 2010

  omanikujärelevalve

  projekteerimise projektijuht

  ehitusjuht

  ehitusjuht

  FIDIC-inseneri meeskonna liige, projektijuht

  omanikujärelevalve

  omanikujärelevalve

  IDIC-inseneri meeskonna liige, projektijuht

  konsultant

  omanikujärelevalve

  omanikujärelevalve, konsultant

  omanikujärelevalve

  omanikujärelevalve, konsultant

  Korterelamu fassaadi renoveerimistööd, Tammiku tee 17, Jüri, Rae vald / 2011

  Mõisahoone ehitustööd, Tartu vald, Tartumaa / 2011

  Passiivmaja ehitustööd, Kiili vald, Harjumaa / 2011

  Korterelamu renoveerimistööd, Toom-Kooli 21, Tallinn / 2011

  Harku valla veemajandusprojekt, Harku vald, Harjumaa / 2011

  Katlamaja laadimisala renoveerimistööd, Mustamäe linnaosa, Tallinn / 2011

  Külaseltsi hoone renoveerimistööd, Abja vald, Viljandi maakond / 2011

  VK torustike ehitustööd, Sauga vald, Pärnu maakond / 2011

  Üürilepingu alane nõustamine, Mustamäe linnaosa, Tallinn / 2011

  Korterelamute renoveerimistööd, Kesklinna linnaosa, Tallinn / 2011

  Kütusemahuti ja pumpla renoveerimistööd, Mustamäe linnaosa, Tallinn / 2011

  Korterelamu fassaadi renoveerimistööd, Rapla / 2011

  Laohoone ümberehitustööd,  Aaviku küla, Rae vald / 2011

  projektijuht

  omanikujärelevalve

  omanikujärelevalve

  omanikujärelevalve

  omanikujärelevalve, ehitusprojekti ekspertiis

  omanikujärelevalve

  omanikujärelevalve

  omanikujärelevalve, ehitusprojekti ekspertiis

  ehitise ekspertiis

  ehitise ekspertiis, hankespetsialist

  hankespetsialist

  omanikujärelevalve, konsultant

  ehitise ekspertiis

  Tootmiskompleksi rajamine, Vaivara vald, Ida-Virumaa / 2012

  Korterelamu ehitustööd, Nõmme linnaosa, Tallinn / 2012

  Klubihoone renoveerimistööd, Otepää vald, Valgamaa / 2012

  Korterelamute renoveerimistööd, Haapsalu / 2012

  Büroohoonete renoveerimistööd, Tallinn / 2012

  Koolihoone renoveerimistööd, Tallinn / 2012

  Õppehoone ja ühiselamu renoveerimistööd, Tallinn / 2012

  Administratiivhoone renoveerimistööd, Tallinn / 2012

  Ärihoone ostueelne ülevaatus ja ekspertiis, Tallinn / 2012

  Korterelamu ekspertiis, remonditööde ehitushanke korraldamine, Tallinn / 2012

  Ehituse ja omanikujärelevalvetööde hangete korraldamine, Narva / 2012

  Lao- ja tootmispiirkonna infrastruktuuride ehitustööd, Harjumaa / 2012

  Kaubanduskeskuse ostueelne ülevaatus, Tallinn / 2012

  projekteerimise projektijuht

  projekteerimise projektijuht

  ehitusjuht, omanikujärelevalve

  ehitusjuht, omanikujärelevalve

  ehitusjuht, omanikujärelevalve

  omanikujärelevalve

  omanikujärelevalve

  ehitise ekspertiis

  projekteerimise projektijuht

  Äripindadega korterelamu projekteerimine, Tallinn / 2013

  Büroohoone projekteerimine, Tartu / 2013

  Kauplusehoone ehitustööd, Tallinn / 2013

  Korterelamu renoveerimistööd, Tallinn / 2013

  Korterelamu renoveerimistööd, Haapsalu / 2013

  Lao- ja tööstushoone ehitustööd, Rae vald, Harjumaa / 2013

  Eramu ehitustööd, Harjumaa / 2013

  Büroo- ja tootmiskompleksi tehniline audit, Tallinn / 2013

  Arhiivihoone projekteerimine, Tartu / 2013

  ehitusjuht ja omanikujärelevalve

  ehitusjuht ja omanikujärelevalve

  Omanikujärelevalve

  omanikujärelevalve

  omanikujärelevalve

  projektijuht

  projektijuht, omanikujärelevalve

  omanikujärelevalve

  ehitusjuht, omanikujärelevalve

  projektijuht, omanikujärelevalve

  omanikujärelevalve

  Korterelamu renoveerimine, Tallinn / 2014

  Kauplusehoone projekteerimis- ja ehitustööd, Harku vald, Harjumaa / 2014

  Kütusemahuti ja pumpla renoveerimistööd, Tallinn / 2014

  Korterelamu fassaadide ja katuse renoveerimistööd, Tallinna vanalinn / 2014

  Lao- ja tööstushoone ehitustööd, Rae vald, Harjumaa / 2014

  Golfiklubi rekonstrueerimine, Keila vald, Harjumaa / 2014

  Logistikakeskuse ehitustööd, Rae vald, Harjumaa / 2014

  Korterelamu ehitustööd, Tallinn / 2014

  Elamu restaureerimine / 2014

  Golfikeskuse rekonstrueerimine, Tahkuranna vald, Pärnumaa / 2014

  Tankla ehitustööd, Harku vald, Harjumaa / 2014

Omanikujärelevalve

Koolimaja renoveerimistööd, Harku vald, Harjumaa / 2015

ehitusjuht ja omanikujärelevalve

Büroohoone rekonstrueerimine, Tallinn / 2015

Omanikujärelevalve

Korterelamu renoveerimistööd, Tallinn / 2015

projekteerimise projektijuht

Korterelamute kompleksi projekteerimine, Tallinn / 2015

omanikujärelevalve

Hooldekodu ehitustööd, Valgamaa / 2015

ehitusjuht ja omanikujärelevalve

Kolledžihoone ehitustööd, Tallinn / 2015

projekteerimise projektijuht

Büroohoone projekteerimine, Tallinn / 2015

Omanikujärelevalve

Elamu rekonstrueerimine, Tallinna vanalinn / 2015

Omanikujärelevalve

Korterelamu renoveerimistööd, Tallinn / 2015

Omanikujärelevalve

Lao- ja tootmishoone ehitustööd, Rae vald, Harjumaa / 2015

projektijuht, omanikujärelevalve

Büroohoone rekonstrueerimine, Kompassi Maja, Tallinn / 2016

Omanikujärelevalve

Suurejõe rahvamaja rekonstrueerimine, Vändra vald, Pärnumaa / 2016

Omanikujärelevalve

Olerexi tankla, Rakvere / 2016

galerii

meeskond

Meie töötajad on kvalifitseeritud pikaajaliste kogemustega ehitusinsenerid, kes pidevalt erialaselt endid koolitavad. Kõikidel töötajatel on üle 15 aasta pikkune kogemus ehituslike projektide juhtimisel ja järelevalve teostamisel.

Marek Kaasik

Tallinna Tehnikaülikool 1999.a.

Töökogemus ehitusprojektide juhtimise ja omanikujärelevalve alal alates 1996.a.

marek@ehitusagentuur.ee

Jüri Kulli

Tallinna Tehnikaülikool 1997.a.

Töökogemus ehitusprojektide juhtimise ja omanikujärelevalve alal alates 1998.a.

jyri@ehitusagentuur.ee

Kaupo Reinvee

Tallinna Tehnikaülikool 2000.a.

Töökogemus ehitusprojektide juhtimise ja omanikujärelevalve alal alates 1999.a.

kaupo@ehitusagentuur.ee

Siim Klaassen

Tallinna Tehnikaülikool 1994.a.

Töökogemus ehitusprojektide juhtimise ja omanikujärelevalve alal alates 1994.a.

siim@ehitusagentuur.ee

Priit Raba

Tallinna Polütehniline Instituut 1986.a.

Töökogemus ehituse alal alates 1992.a.

priit@ehitusagentuur.ee

Tiina Talvi

Büroojuht

tiina@ehitusagentuur.ee

Inge Peetris

Projektijuht

inge@ehitusagentuur.ee

kontakt

Vormi esitamine ...

Serveriga ilmnes probleem.

Edukalt saadetud!

OÜ Ehitusagentuur

Pärnu mnt 160a

Tallinn 11317

 

+372 51 77 965

+372 621 6800

Google Maps

info@ehitusagentuur.ee

Kontakt

Aadress:    Pärnu mnt 160a

                       Tallinn 11317

telefon 1:  +372 51 77 965

telefon 2:  +372 621 6800

E-mail:

info@ehitusagentuur.ee

tagasi

ülesse

© 2017 OÜ Ehitusagentuur kõik õigused kaitstud

made by

Omanikujärelevalve

Olerexi tankla, Rakvere / 2016

 

Omanikujärelevalve

Suurejõe rahvamaja rekonstrueerimine, Vändra vald, Pärnumaa / 2016

projektijuht, omanikujärelevalve

Büroohoone rekonstrueerimine, Kompassi Maja, Tallinn / 2016

Omanikujärelevalve

Lao- ja tootmishoone ehitustööd, Rae vald, Harjumaa / 2015

Omanikujärelevalve

Korterelamu renoveerimistööd, Tallinn / 2015

Omanikujärelevalve

Elamu rekonstrueerimine, Tallinna vanalinn / 2015

projekteerimise projektijuht

Büroohoone projekteerimine, Tallinn / 2015

ehitusjuht ja omanikujärelevalve

Kolledžihoone ehitustööd, Tallinn / 2015

projekteerimise projektijuht

Korterelamute kompleksi projekteerimine, Tallinn / 2015

ehitusjuht ja omanikujärelevalve

Büroohoone rekonstrueerimine, Tallinn / 2015

Omanikujärelevalve

Hooldekodu ehitustööd, Valgamaa / 2015

Omanikujärelevalve

Korterelamu renoveerimistööd, Tallinn / 2015

Omanikujärelevalve

Koolimaja renoveerimistööd, Harku vald,

Harjumaa / 2015

Omanikujärelevalve

Olerexi tankla, Rakvere / 2016

 

Omanikujärelevalve

Suurejõe rahvamaja rekonstrueerimine,

Vändra vald, Pärnumaa / 2016

projektijuht,

omanikujärelevalve

Büroohoone rekonstrueerimine, Kompassi Maja, Tallinn / 2016

Omanikujärelevalve

Lao- ja tootmishoone ehitustööd,

Rae vald, Harjumaa / 2015

Omanikujärelevalve

Korterelamu renoveerimistööd, Tallinn / 2015

Omanikujärelevalve

Elamu rekonstrueerimine, Tallinna vanalinn

/ 2015

projekteerimise projektijuht

Büroohoone projekteerimine, Tallinn / 2015

ehitusjuht ja

omanikujärelevalve

Kolledžihoone ehitustööd, Tallinn / 2015

projekteerimise projektijuht

Korterelamute kompleksi projekteerimine,

Tallinn / 2015

ehitusjuht ja

omanikujärelevalve

Büroohoone rekonstrueerimine, Tallinn / 2015

Omanikujärelevalve

Hooldekodu ehitustööd, Valgamaa / 2015

Omanikujärelevalve

Korterelamu renoveerimistööd, Tallinn / 2015

Omanikujärelevalve

Koolimaja renoveerimistööd, Harku vald,

Harjumaa / 2015

Omanikujärelevalve

Olerexi tankla, Rakvere / 2016

 

Omanikujärelevalve

Suurejõe rahvamaja rekonstrueerimine,

Vändra vald, Pärnumaa / 2016

projektijuht,

omanikujärelevalve

Büroohoone rekonstrueerimine,

Kompassi Maja, Tallinn / 2016

Omanikujärelevalve

Lao- ja tootmishoone ehitustööd,

Rae vald, Harjumaa / 2015

Omanikujärelevalve

Korterelamu renoveerimistööd,

Tallinn / 2015

Omanikujärelevalve

Elamu rekonstrueerimine,

Tallinna vanalinn / 2015

projekteerimise

projektijuht

Büroohoone projekteerimine,

Tallinn / 2015

ehitusjuht ja

omanikujärelevalve

Kolledžihoone ehitustööd,

Tallinn / 2015

projekteerimise

projektijuht

Korterelamute kompleksi

projekteerimine, Tallinn / 2015

ehitusjuht ja

omanikujärelevalve

Büroohoone rekonstrueerimine,

Tallinn / 2015

Omanikujärelevalve

Hooldekodu ehitustööd,

Valgamaa / 2015

Omanikujärelevalve

Korterelamu renoveerimistööd,

Tallinn / 2015

Omanikujärelevalve

Koolimaja renoveerimistööd,

Harku vald, Harjumaa / 2015